ENGLISH

 
栏目类别

 

2014年实验室发表论文目录


作者:admin  来源:  日期:2015-04-24 2015-04-24 人气:230 

序号

论文题目

所有作者

期刊、期卷

1

Exploring actinide materials through synchrotron radiation techniques

Wei-Qun Shi*, Li-Yong Yuan,  Cong-Zhi Wang, Lin Wang, Lei Mei, Cheng-Liang Xiao, Li Zhang, Zi-Jie Li, Yu-Liang Zhao,  Zhi-Fang Chai*

Advanced Materials, 2014, 26(46):7807-7848.

2

Toxicity of inorganic nanomaterials in biomedical imaging

Li, J.; Chang, X.; Chen, X.; Gu, Z.; Zhao, F.; Chai, Z.; Zhao, Y.,

Biotechnology Advances, 2014, 32 (4):727-743.

3

Dual imaging-guided photothermal/photodynamic therapy using micelles

Miao Guo,Huajian Mao,Yanli Li,Aijun Zhu ,Hui He,Hong Yang,Yangyun Wang,Xin Tian,Cuicui Ge,Qiaoli Peng, Xiaoyong Wang,Xiangliang Yang,Xiaoyuan Chen,Gang Liu*,Huabing Chen*

Biomaterials,2014,35:4656-4666

4

The in vitro and in vivo toxicity of graphene quantum dots

Yu Chong, Yu-Fei Ma, He Shen, Xiao-Long Tu, Xuan Zhou, Jia-Ying Xu, Jianwu Dai, Saijun Fan*, Zhijun Zhang*

Biomaterials,2014,35(19):5041-5048.

5

Intravital Multiphoton Imaging of the Selective Uptake of Water-Dispersible Quantum Dots into inusoidal Liver Cells

Xiaowen Liang,Jeffrey E. Grice,Yian Zhu,David Liu,WashingtonY. Sanchez,Zhen Li,Darrell H. G. Crawford,David G. Le Couteur,Victoria C. Cogger,Xin Liu,*Zhi Ping Xu,*and Michael S. Roberts*

Small 2014,
DOI: 10.1002/smll.201402698

6

Polymer nanodots of graphitic carbon nitride as effective fluorescent probes for the detection of Fe3+ and Cu2+ ions

Shouwei Zhang,Jiaxing Li,Meiyi Zeng,Jinzhang Xu,Xiangke Wang and Wenping Hu

Nanoscale, 2014, 6:4157-4162.

7

Conformation-dependent DNA attraction

Weifeng Li, Lars Nordenski¨old,
Ruhong Zhou and Yuguang Mu

Nanoscale, 2014, 6:7085–7092.

8

Dissecting the contributions ofb-hairpin tyrosinepairs to the folding and stability of long-livedhumangD-crystallins

Zaixing Yang,Zhen Xia,Tien Huynh,
Jonathan A. King and Ruhong Zhou

Nanoscale,2014,6:1797–1807.

9

Nanomedicine:de novo design of nanodrugs

Zaixing Yang,Seung-gu Kang and Ruhong Zhou

Nanoscale,2014,6:663-677.

10

Revisiting the coordination chemistry for preparing
manganese oxide anocrystals in the presence of leylamine and oleic acid

Hongwei Zhang,
Lihong Jing,Jianfeng Zeng,Yi Hou,Zhen Li and Mingyuan Gao

Nanoscale,2014,6,5918–5925

11

Size-dependent impact of CNTs on dynamic properties of calmodulin

Jian Gao,Liming Wang,
Seung-gu Kang,Lina Zhao,Mingjuan Ji,Chunying Chen, Yuliang Zhao,Ruhong Zhou and Jingyuan Li

Nanoscale,2014,6, 12828–12837

12

The first case of an actinide polyrotaxane incorporating cucurbituril: A unique ‘dragon-like’ twist induced by a specific coordination pattern of uranium

Lei Mei, Qun-yan Wu, Cai-ming Liu, Yu-liang Zhao, Zhi-fang Chai* and Wei-qun Shi*

Chemical Communications,2014,50:3612-3615.

13

Blue two-photon fluorescence metal cluster probe precisely marking cell nuclei of two cell lines

Yaling Wang, Yanyan Cui, Ru Liu,Yueteng Wei, Xinglu Jiang, Huarui Zhu, Liang Gao, Yuliang Zhao, Zhifang Chai and Xueyun Gao

Chemical Communications,2013,49:10724-0726.

14

Porous magnetic carbon sheets from biomass as an adsorbent for the fast removal of organic pollutants from aqueous solution

Shouwei Zhang,Meiyi Zeng,Jiaxing Li,Jie Li,Jinzhang Xu and Xiangke Wang

Journal of
Materials Chemistry A,2014,2:4391-4397.

15

Controlled synthesis of copper telluride nanostructures for long-cycling anodes in lithium ion batteries

Chao Han,Zhen Li,Wei-jie Li,Shu-lei Chou
and Shi-xue Dou

Journal of
Materials Chemistry A,2014,2, 11683–11690

16

Nitrogen-doped activated carbons derived from a co-polymer for high supercapacitor performance

Akram Alabadi,
Xinjia Yang,Zehua Dong,
Zhen Li and Bien Tan

Journal of
Materials Chemistry A,2014,2, 11697–11705

17

Introduction of Amino Groupsinto Acid-resistant MOFs for Enhanced U(VI) Sorption

Zhi-Qiang Bai, Li-Yong Yuan, Lin Zhu, Zhi-Rong Liu*, Sheng-Qi Chu, Li-Rong Zheng, Jing Zhang, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

Journal of
Materials Chemistry A,2014, DOI: 10.1039/C4TA04878D.

18

Optical properties of hemicyanines with terminal amino groups and their applications in near infrared fluorescent imaging of nucleoli

Jia-Tao Miao, Chen Fan, Ru Sun,* Yu-Jie Xu and Jian-Feng Ge

Journal of
Materials Chemistry B,2014,2:7065-7072

19

Different effects of LDH-A inhibition by oxamate in non-small cell lung cancer cells

Yang Yang, D Su, Lin Zhao, D Zhang, Jia-Ying Xu, Jian-Mei Wan, Sai-Jun Fan , Ming Chen

Oncotarget,2014,22:2620.

20

Fluorescent gold nanoclusters based photoelectrochemical sensors for detection of H2O2and glucose

Jianxiu Zhang,Liping Tu,Shuang Zhao,Guohua Liu,Yangyun Wang,Yong Wang,Zhao Yue

Biosensors and Bioelectronicsdoi.org/10.1016/j.bios.2014.08.037

21

Facile Synthesis of Highly Efficient One-Dimensional Plasmonic Photocatalysts through Ag@Cu2O Core?Shell Heteronanowires

Jinyan Xiong,
Zhen Li,Jun Chen,Shanqing Zhang,
Lianzhou Wang,
and Shixue Dou

ACS Applied Materials & Interfaces2014, 6, 15716?15725

22

Radiosensitization of glioma cells by TP53-induced glycolysis and apoptosis regulator knockdown is dependent on thioredoxin-1 nuclear translocation

Haowen Zhang, Cheng Gu, Jiahua Yu, Zhongmin Wang, Xiaopeng Yuan, Lei Yang, Jie Wang, Yanshuang Jia, Jianjun Liu, Fenju Liu

苏大放医学院第一

23

Protein and miRNA profiling of radiation-induced skin injury
in rats: the protective role of peroxiredoxin-6 against
ionizing radiation

Shuyu Zhang,Wenjie Wang, Qing Gu, Jiao Xue, Han Cao, Yiting Tang,Xiaohui Xu,Jianping Cao,Jundong Zhou, Jinchang Wu, Wei-Qun Ding

Free Radical Biology and Medicine,2014,69:96-107.

24

Bandgap Engineering and Mechanism Study of Nonmetal and Metal Ion Codoped Carbon Nitride: C+Fe as an Example

Shouwei Zhang,Jiaxing Li,Meiyi Zeng,Jie Li,Jinzhang Xu and Xiangke Wang

Chemistry-A European Journal,2014,20:9805-9812.

25

Room-Temperature Synthesis of Cu2?xE(E= S, Se) Nanotubes with Hierarchical Architecture as High-Performance Counter Electrodes of Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells

Xin Qi Chen,Zhen Li,*Yang Bai,Qiao Sun,Lian Zhou Wang,*and Shi Xue Dou

Chemistry A European Journal,2014,20:1-10.

26

Template-free synthesis and mechanistic study of porous three-dimensional hierarchical uranium-containing and uranium oxide microspheres

Lin Wang, Ran Zhao, Cong-Zhi Wang, Li-Yong Yuan, Zhan-Jun Gu, Cheng-Liang Xiao, Shu-Ao Wang, Xin-Wei Wang, Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai*, Wei-Qun Shi*

Chemistry A European Journal,2014,20:12655-12662.

27

Graphene oxide/polypyrrole composites for highly selective enrichment of U(VI) from aqueous solutions

Rui Hu,a,b Dadong Shaob and Xiangke Wang*

Polymer Chemistry, 2014, 5, 6207–6215

28

Rotation Motion of Designed
Nano-Turbine

Jingyuan Li, Xiaofeng Wang, Lina Zhao, Xingfa Gao, Yuliang ZhaoRuhong Zhou

Scientific Reports,4:5846,DOI: 10.1038/srep05846

29

Bio-mimicking of Proline-Rich Motif Applied to Carbon Nanotube Reveals Unexpected Subtleties Underlying Nanoparticle Functionalization

Yuanzhao Zhang1*, Camilo A. Jimenez-Cruz2*, Jian Wang1, Bo Zhou1, Zaixing Yang3 & Ruhong Zhou

Scientific Reports,DOI: 10.1038/srep07229

30

First-Principles Study of Water Reaction and H2 Formation on UO2 (111) and (110) Single Crystal Surfaces

Tao Bo, Jian-Hui Lan, Cong-Zhi Wang, Yao-Lin Zhao, Chao-Hui He, Yu-Juan Zhang, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

The Journal of Physical Chemistry  C,2014,118:21935-21944.

31

First-principles Study of Barium and Zirconium Stability in Uranium Mononitride Nuclear Fuels

Yu-Juan Zhang, Jian-hui Lan, Tao Bo, Cong-Zhi Wang, Zhi-fang Chai*, Wei-Qun Shi *

The Journal of Physical Chemistry C2014,118(26)14579-14585.

32

The role of TGF-b1–miR-21–ROS pathway in bystander responses induced by irradiated non-small-cell lung cancer cells

Y Jiang,X Chen,W Tian, X Yin,J Wang and H Yang

British Journal of Cancer,2014,111:772-780.

33

Excellent Selectivity for Actinides with a Tetradentate 2,9-Diamide-1,10-Phenanthroline Ligand in Highly Acidic Solution: A Hard-Soft Donor Combined Strategy

Chengliang Xiao, Cong-Zhi Wang, Li-Yong Yuan, Bin Li, Hui He, Shuao Wang, Yuliang Zhao, Zhi-Fang Chai*, Wei-Qun Shi*

Inorganic Chemistry,2014, 53(3):1712-1720.

34

Quantum Chemistry Study of Uranium(VI), Neptunium(V), and Plutonium(IV,VI) Complexes with Preorganized Tetradentate Phenanthrolineamide Ligands

Xiao Cheng-Liang, Wu Qun-Yan, Wang Cong-Zhi, Zhao Yu-Liang, Chai Zhi-Fang*, Shi Wei-Qun*

Inorganic Chemistry,2014,53:10846-10853.

35

Theoretical Insights on the Interaction of Uranium with Amidoxime and Carboxyl Groups

Cong-Zhi Wang, Jianhui Lan, Qunyan Wu, Qiong Luo, Yuliang Zhao, Xiangke Wang, Zhifang Chai*, Weiqun Shi *

Inorganic Chemistry,2014,53:9466-9476.

36

Theoretical Investigation on Multiple Bonds in Terminal Actinide Nitride Complexes

Qunyan Wu, Cong-Zhi Wang, Jianhui Lan, Chengliang Xiao, Xiangke Wang, Yuliang Zhao, Zhifang Chai*, Wei-Qun* Shi

Inorganic Chemistry, 2014, 53:9607-9614.

37

Highly Distorted Uranyl Ion Coordination and One/Two-Dimensional Structural Relationship in the Ba2[UO2(TO4)2] (T = P, As) System: An Experimental and Computational Study

Shijun Wu,Piotr M. Kowalski,Na Yu,Thomas Malcherek,Wulf Depmeier,Dirk Bosbach,
Shuao Wang,Evgeny V. Suleimanov,Thomas E. Albrecht-Schmitt,*and Evgeny V. Alekseev*

Inorg. Chem. 2014, 53, 7650?7660

38

Bonding and Charge Transfer in Nitrogen-Donor Uranyl Complexes:
Insights from NEXAFS Spectra

C. D. Pemmaraju,*Roy Copping,Shuao Wang, Markus Janousch,Simon. J. Teat,Tolek Tyliszcak,Andrew Canning,David K. Shuh,and David Prendergast

Inorg. Chem. 2014, 53, 11415?11425

39

Influence of a Bridging Group and the Substitution Effect of Bis(1,2,4-triazine) NDonor Extractants on Their Interactions with a NpV Cation

Xia Yang, Yanni Liang, Songdong Ding, Shoujian Li, Zhifang Chai, and Dongqi Wang

Inorganic Chemistry,2014,53:7848-7860.

40

The retention of uranium and europium onto sepiolite
investigated by macroscopic, spectroscopic and modeling
techniques

Yubing Sun,Jiaxing Li,Xiangke Wang

Geochimica et Cosmochimica Acta 140 (2014) 621–643

41

A computational study on the complexation of Np(V) with N,N,N',N'-tetramethyl-3-oxa-glutaramide (TMOGA) and its carboxylate analogs

Jinghui Zeng, Xia Yang,b Jiali Liao, Ning Liu, Yuanyou Yang, Zhifang Chai and Dongqi Wang

Physical Chemistry Chemical Physics,2014,16:16536-16546.

42

The advancing uses of nano-graphene in drug delivery

Kai Yang, Liangzhu Feng,Zhuang Liu

Expert Opinion on Drug Delivery,2014,12(5):1-12.

43

Efficient capture of strontium from aqueous solutions using graphene oxide–nanocomposite shydroxyapatite

Tao Wen,Xilin Wu,Mancheng Liu,Zhouhao Xing,Xiangke Wang* and An-Wu Xu

Dalton Transactions,2014,43:7464-7472.

44

High Selectivity towards Small Copper Ions by a Preorganized Phenanthroline-Derived Tetradentate Ligand and New Insight into the Complexation Mechanism

Cheng-Liang Xiao, Qun-Yan Wu, Lei Mei, Li-Yong Yuan, Cong-Zhi Wang, Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai*, Wei-Qun Shi*

Dalton Transactions,2014, 43(33), 12470-12473.

45

Density Functional Theory Investigations of the Trivalent Lanthanides and Actinides Extraction Complexes with Diglycolamides

Cong-Zhi Wang, Jian-Hui Lan, Qun-Yan Wu, Yu-Liang Zhao, Xiang-Ke Wang, Zhi-Fang Chai*, and Wei-Qun Shi*

Dalton Transactions,2014, 43, 8713-8720.

46

Electrochemical formation of erbium-aluminum alloys from erbia in the chloride melts

Kui Liu, Ya-Lan Liu, Li-Yong Yuan, Xiu-Liang Zhao, Hui He, Guo-AnYe, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

Electrochimica Acta,2014,116:434-441

47

Electroextraction of samarium from Sm2O3 in chloride melts

Kui Liu, Ya-Lan Liu, Li-Yong Yuan, Hui He, Zhi-Yuan Yang, Xiu-Liang Zhao*, Zhi-Fang Chai and Wei-Qun Shi*

Electrochimica Acta,2014,129:401-409.

48

Electrochemical reaction of the Th4+/Th couple on the tungsten, aluminum and bismuth electrodes in chloridemolten salt

Kui Liu , Li-Yong Yuan,Ya-Lan Liu, Hui He, Zhi-Yuan Yang, Xiu-Liang Zhao*, Zhi-Fang Chai and Wei-Qun Shi*

Electrochimica Acta,2014,130:650-659.

49

Co-reduction behaviors of lanthanum and aluminium ions in LiCl-KCl eutectic

Ya-Lan Liu, Li-Yong Yuan, Guo-An Ye*, Kui-Liu, Lin Zhu, Mi-Lin Zhang, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

Electrochimica Acta,2014,147:104-113.

50

Electrochemical extraction cerium from CeO2 assisted by AlCl3 in molten LiCl-KCl

Lu Wang, Ya-Lan Liu, Kui Liu, Shuang-Lin Tang*, Li-Yong Yuan, Ling-Ling Su, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

Electrochimica Acta,2014,147:385-391.

51

Electrochemical behaviors of Dy(III) and its co-reduction with Al(III) in molten LiCl-KCl salts

Ling-Ling Su, Kui Liu, Ya-Lan Liu, Lu Wang, Li-Yong Yuan, Lin Wang, Zi-Jie Li, Xiu-Liang Zhao*, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

Electrochimica Acta,2014,147:87-95.

52

Highly efficient removal of uranium (VI) from aqueous solutions using
poly(acrylic acid)-functionalized microspheres

Shuang Zhang, Xiaowen Shu, Yuan Zhou, Li Huang, Daoben Hua

Chemical Engineering Journal, 2014,253:55-62.

53

Removal performance and the underlying mechanisms
of plasma-induced CD/MWCNT/iron oxides towards Ni(II)

Ping Dong,Xilin Wu,Zhuyou Sun,Jun Hu,Shitong Yang

Chemical Engineering Journal, 2014,256:128-136.

54

Nanometallomics: an emerging field studying the biological effects of metal-related nanomaterials

Yu-Feng Li, Yuxi Gao, Zhifang Chai and Chunying Chen

Metallomics,2014,6:220-232.

55

Simultaneous removal of Co(II) and 1-naphthol by core–shellstructured Fe3O4@cyclodextrin magnetic nanoparticles

Xiaobao Zhang,Yong Wang,Shitong Yang

Carbohydrate Polymers 114 (2014) 521–529

56

Colorimetric and ratiometric pH responses by the protonation of phenolate within hemicyanine

Jia-Tao Miao, Chen Fan, Xiao-Yu Shi, Ru Sun,*  Yu-Jie Xu  and Jian-Feng Ge*

Analyst. 2014, 139, 6290-6297

57

A facile additive-free method for tunable fabrication of UO2 and U3O8 nanoparticles in aqueous solution

Ran Zhao, Lin Wang, Zhan-Jun Gu, Li-Yong Yuan, Cheng-Liang Xiao,Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai*,Wei-Qun Shi*

CrystEngComm,2014,16:2645-2651.

58

Size-Tunable Synthesis of Monodispersed Thorium Dioxide Nanoparticles and their Performance on the Adsorption of Dye Molecules

Lin Wang, Ran Zhao, Xin-wei Wang, Lei Mei, Li-yong Yuan, Shu-Ao Wang, Zhi-fang Chai, Wei-qun Shi*

CrystEngComm,2014, 16, 10469-10475.

59

A rosamine-based red-emitting fluorescent sensor for detecting intracellular pH in live cells

Ru Sun,?, Xiao-Dong Liu, Zhan Xuna, Jian-Mei Lu, Yu-Jie Xu, Jian-Feng Ge,?

Sensors and Actuators B: Chemical. 2014 (201) 426–432

60

Synthesis and property of polystyrene particle with smart surface by
emulsion polymerization using“giant”surfactant

Yanqi Wei, Yingjie Wang
, Zehua Zeng, Shuang Zhang, Daoben Hua

Polymer,2014,55:2389-2393.

61

Interactions Between Th(IV) and Graphene Oxide: Experimental and Density Functional Theoretical Investigations

Zhi-Qiang Bai, Zi-Jie Li, Cong-Zhi Wang, Li-Yong Yuan, Zhi-Rong Liu, Jing Zhang, Li-Rong Zheng, Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai*, Wei-QunShi*

RSC Advances,2014,4:3340-3347.

62

Synthesis of ThO2 nanostructures through a hydrothermal approach: influences of hexamethylenetetramine (HMTA) and sodium dodecyl sulfate (SDS)

Ran Zhao, Lin Wang, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

RSC Advances,2014, 4, 52209-52214

63

Nile-red and Nile-blue-based near-infrared fluorescent probesfor in-cellulo imaging of hydrogen sulfide

Xiao-Dong Liu & Chen Fan & Ru Sun & Yu-Jie Xu &
Jian-Feng Ge

Analytical and Bioanalytical Chemistry,2014,406(28):7059-7070.

64

Protective Effects of Polysaccharides from Sipunculus nudus on Beagle Dogs Exposed to γ-Radiation

Fengmei Cui, Ming Li, Yuejin Chen, Yuming Liu, Yin He, Dingwen Jiang, Jian Tong, Jianxiang Li*,
Xianrong Shen

Plos one2014,9 (8):1-10

65

Microbial dissolution and reduction of uranyl crystals by Shewanella oneidensis MR-1

Yu Yang,ShuaoWang, Thomas E. Albrecht-Schmitt

Chemical Geology 387 (2014) 59–65

66

Knockdown of miR-210 decreases hypoxic glioma
stem cells stemness and radioresistance

Wei Yang
, Jing Wei, Tiantian Guo, Yueming Shen, Fenju Liu

Experimental Cell Research,2014,326:22-35.

67

The complexity of DNA double strand  break is a crucial factor for activating ATR signaling pathway for G2/M checkpoint regulation regardless of ATM function

Lian Xue,Yoshiya Furusawa,Ryuichi Okayasud,Masahiko Miurae,Xing Cui,Cuihua Liu,Ryoichi Hirayama,Yoshitaka Matsumoto,Hirohiko Yajima,Dong Yu

DNA Repair,2015,25:72-83.

68

Effects of nanoparticle size and gestational age on maternal biodistribution and toxicity of gold nanoparticles in pregnant mice

Hui Yang,Libo Du,Xin Tian,Zhenlin Fan,Cuiji Sun,Yang Liu,Jeffrey A. Keelan*,Guangjun Nie*

Toxicology Letters 230 (2014) 10–18

69

Ovalbumin-induced experimental allergic asthma is Toll-like receptor 2 dependent

Xiaodi Li,Qiu Chen,Chu Chu,Haizhang You,Meifang Jin,Xianhong Zhao,Xueming Zhu,Weifang Zhou,and Wei Ji

Allergy and Asthma Proceedings,2014,35(2):e15-e20

70

Assessment of early triage for acute radiation
injury in rat model based on urinary amino acid
target analysis

Yuanyuan Zhang,Xian Zhou,Chao Li,Jianfang Wu,John E. Kuo and
Chang Wang

Molecular
BioSystems,2014,10:1441-1449.

71

Effects of whey protein and leucine supplementation on insulin sensitivity in non-obese insulin-resistant model rats

Xing Tong, Wei Li, Jia-Ying Xu, Shufen Han, Li-Qiang Qin.

Nutrition,2014; 30:1076-1080.

72

Growth of Uranyl Hydroxide Nanowires and Nanotubes by the Electrodeposition Method and Their Transformation to One-dimensional U3O8 Nanostructures

Lin Wang, Ran Zhao, Zhan-Jun Gu, Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

European Journal of Inorganic Chemistry,2014,1158-1164.

73

Proteasome inhibitor MG132 enhances the antigrowth
and antimetastasis effects of radiation in human nonsmall cell lung cancer cells

Jing Liu,Wenhao Shen,Yiting Tang,Jundong Zhou,
Ming Li,Wei Zhu,Hongying Yang,Jinchang Wu,
Shuyu Zhang,Jianping Cao

Tumor Biology,2014,35:7531–7539
DOI 10.1007/s13277-014-2012-z

74

T1rho MRI of Menisci in Patients With
Osteoarthritis at 3 Tesla: A Preliminary Study

Ligong Wang,* Gregory Chang,Jenny Bencardino,
James S. Babb, Svetlana Krasnokutsky,Steven Abramson,and Ravinder R. Regatte

Journal of Magnetic Resonance Imaging,2014;40:588-595

75

T1rho MRI at 3T of Menisci in Patients With Acute
Anterior Cruciate Ligament (ACL) Injury

Ligong Wang,* Gregory Chang,Jenny Bencardino,
James S. Babb,Andrew Rokito,Laith Jazrawi,
Orrin Sherman,and Ravinder R. Regatte

Journal of Magnetic Resonance Imaging,2014;00:000–000 ()

76

Understanding the Interactions of Neptunium and Plutonium Ions with Graphene Oxide: Scalar-relativistic DFT Investigations

Qun-Yan Wu, Jian-Hui Lan, Cong-Zhi Wang, Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai*, Wei-Qun* Shi

The Journal of Physical Chemistry A,2014,118:10273-10280.

77

Understanding the Bonding Nature of Uranyl Ion and Functionalized Graphene: A Theoretical Study

Qunyan Wu, Jianhui Lan, Cong-Zhi Wang, Chengliang Xiao, YuliangZhao, Yue-Zhou Wei, Zhi-Fang Chai*, Wei-Qun Shi*

The Journal of Physical Chemistry A,2014,118:2149-2158.

78

PPAR Activation Sensitizes Cancer Cells to Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) Treatment via Suppressing Heme Oxygenase-1

Shuyu ZhangXiaodong YangJudong LuoXin GeWanping SunHong ZhuWeiping ZhangJianping CaoYinglong Hou

Nutrition and Cancer-an International Journal,2014,1-10

79

Computational Approaches for Modeling GPCR Dimerization

Xuan-Yu Meng, Mihaly Mezei and Meng Cui

Current Pharmaceutical Biotechnology,2014,15(9):1-11

80

Role of non-coding RNAs in pancreatic cancer: The bane of the microworld

Yi-Ting Tang, Xiao-Hui Xu, Xiao-Dong Yang, Jun Hao, Han Cao, Wei Zhu, Shu-Yu Zhang, Jian-Ping Cao*

World Journal Gastroenterology,20(28): 9405-9417,2014.

81

Artemisinin derivative artesunate induces radiosensitivity in cervical cancer cells in vitro and in vivo

Luo Judong, Zhu Wei, Tang Yiting, Cao Han, Zhou Y, Ji Rong, Zhou Xifa, Lu Zonghua, Yang Hongying, Zhang Shuyu, Cao Jianping*

Radiation Oncology,2014 Mar 25;9:84.

82

miR-146a gene polymorphism rs2910164 and the risk of digestive tumors: A meta-analysis of 21 case-control studies

XIAOHUI XU, XIAODONG YANG,GAN RU,YONG WU, SHUYU ZHANG,CHUNGEN XING,YONGYOU WU and JIANPING CAO

Oncology Reports,2014,31:472-479,

83

Pulsatilla saponin A, an active molecule from Pulsatilla chinensis, induces cancer cell death and inhibits tumor growth in mouse xenograft models

Qiang Liu,Weichang Chen,Yang Jiao,Jianquan Hou,Qingyu Wu, Yanli Liu,* and Xiaofei Qi

Journal of surgical research,2014,188:387-395.

84

Quantitative Mapping of Human
Cartilage at 3.0T:
Parallel Changes in T2, T1r, and dGEMRIC

Ligong Wang,Ravinder R. Regatte

Acad Radiol 2014; 214:463–471

85

Evaluation of Subchondral Bone Marrow Lipids of Acute Anterior Cruciate Ligament (ACL)-Injured
Patients at 3 T

Ligong Wang,Nouha Salibi,Gregory Chang, Jenny T. Bencardino, James S. Babb,Andrew Rokito,Laith Jazrawi,Orrin Sherman,
Ravinder R. Regatte,

Academic Radiology 2014; -:1–9

86

First-principles study of water adsorption and dissociation on the UO2 (111), (110) and (100) surfaces

Tao Bo, Jian-Hui Lan, Yao-Lin Zhao*, Yu-Juan Zhang, Chao-Hui He, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

Journal of Nuclear Materials,2014, 454:446-454.

87

Two convenient low-temperature routes to single crystals of plutonium
dioxide

Nathan A. Meredith,Shuao Wang,Juan Diwu,Thomas E. Albrecht-Schmitt

Journal of Nuclear Materials 454 (2014) 164–167

88

Resistin induces lipolysis and suppresses adiponectin secretion in cultured human visceral adipose tissue

Neng Chen, Lingmei Zhou, Zixiang Zhang, Jia-Ying Xu, Zhongxiao Wan*, Liqiang Qin*

Regulatory Peptides,2014,194(195):49-54.

89

Arsenite induces premature senescence via p53/p21 pathway as a result of DNA damage in human malignant glioblastoma cells

Yasuharu Ninomiya,Xing Cui,Takeshi Yasuda,Bing Wang,Dong Yu,Emiko Sekine-Suzuki,Mitsuru Nenoi

BMB Reports,2014,47(10):589-594

90

Novel mechanisms involving chemically modified tetracycline 3 cytotoxicity

Lin Zhao,Jiaying Xu,Yang Jiao,Haichao Wang and Saijun Fan

Anti-Cancer Drugs,2014,DOI: 10.1097/CAD.0000000000000144

91

Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) protects skin cells from ionizing radiation via heme oxygenase-1 (HO-1) overexpression

Wei ZHU,Jing XU,Yangyang GE,Han CAO,Xin GE,Judong LUO,Jiao XUE,
Hongying YANG,Shuyu ZHANG,Jianping CAO

Journal of Radiation Research, 2014, pp 1–10
doi: 10.1093/jrr/rru047

92

Amelioration of Radiation-induced Skin Injury by
HIV-TAT-Mediated Protein Transduction of RP-1 from
Rana pleurade

Shuyu Zhang,Wenjie Wang,Ying Peng
, Qing Gu, Judong Luo, Jundong Zhou, Jinchang Wu,Yinglong HouJianping Cao

International Journal of Medical Sciences2014; 11(1):44-51. doi: 10.7150/ijms.7463

93

Solvent Extraction of U(VI) by Trioctylphosphine Oxide Using a Room-temperature Ionic Liquid

Yuan Li-Yong, Sun Man, Liao Xiang-Hong, Zhao Yu-Liang, Chai Zhi-Fang, Shi Wei-Qun*

Science China Chemistry,2014, 57, 1432-1438.

94

Design criteria for tetradentate phenanthroline-derived heterocyclic ligands to seperate Am(III) from Eu(III)

Cheng-Liang Xiao, Qun-Yan Wu, Cong-Zhi Wang, Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi *

Science China Chemistry,2014, 57:1439-1448.

95

Upregulation of STK15 in Esophageal Squamous Cell Carcinomas in a Mongolian Population

Chen Guanglie, Hou GL, Sun F, Jiang HL, Xue JF, Li XS, Xu EH, Gao WS, Cao Jianping*

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,2014;15(15):6021-6024.

96

Thoc1 inhibits cell growth via induction of cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells

Jian Mei Wan, Shi Tao Zou, Meng Shang Hu, Ran Zhu, Jia-Ying Xu, Yang Jiao, Sai Jun Fan*

Molecular Medicine Reports,2014,9(6):2321-2327.

97

B-cell translocation 1 gene inhibits cellular metastasis-associated behavior in breast cancer

Li W ,Zou ST, Zhu R, Wan JM, Wu,HR*

Molecular Medicine Reports,2014 ,9(6):2374-80.

98

Electrochemical Behavior of Uranyl in Ionic Liquid 1-butyl-3-methylimidazolium chloride Mixture with Water

Xu-Feng Tan, Li-Yong Yuan*, Chang-Ming Nie*, Kui Lui, Zhi-Fang Chai, and Wei-Qun Shi

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,2014,302:281-288.

99

New insight into Eu(III) sorptionmechanism at
alumina/water interface by batch technique and
EXAFS analysis

S. T. Yang, P. F. Zong, G. D. Sheng, X.M. Ren, Y. Y. Huang, and X. K. Wang

Radiochimica Acta 2014; 102(1–2): 143–153

100

Retention mechanisms and microstructure of
Eu(III) on manganese dioxide studied by batch
and high resolution EXAFS technique

G. D. Sheng, S. T. Yang, Y.M. Li, X. Gao, Y. Y. Huang, J. Hu, and X. K. Wang

Radiochimica Acta 2014;102(1–2): 155–167

101

Selective Separation of Am(III) from Eu(III) by 2,9-Bis(dialkyl-1,2,4-triazin-3-yl)-1,10-Phenanthrolines: A Relativistic Quantum Chemistry Study

Cheng-Liang Xiao, Cong-Zhi Wang, Jian-Hui Lan, Li-Yong Yuan,Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai, and Wei-Qun Shi*

Radiochimica Acta,2014,102(10): 875-886.

102

Synthesis of ordered mesoporous U3O8 by a nanocasting route

Ran Zhao, Lin Wang, Zhan-Jun Gu, Li-Yong Yuan, Cheng-Liang Xiao, Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shi*

Radiochimica Acta,2014,102(9): 813-816.

103

Biological Effects of Irradiating Hepatocellular Carcinoma Cells by Internal Exposure with 125I-Labeled 5-Iodo-2¢-Deoxyuridine-Chitosan Drug Loading Nanoparticles

Chen Yang,Ran Zhu,Jianmei Wan,Bo Jiang,Dayong Zhou,Miaoli Song and Fenju Liu

Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals,2014,29(9):395-402.

104

Dairy consumption and risk of cardiovascular disease:
an updated meta-analysis of prospective cohort studies

Li-Qiang Qin,Jia-Ying Xu,Shu-Fen Han,Zeng-Li Zhang,You-You Zhao,Ignatius MY Szeto

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition,2015,24(1):xxx-xxx

105

Association analysis of polymorphisms in OAS1 with susceptibility and
severity of hand, foot and mouth disease

Y. Cai,Q. Chen, W. Zhou, C. Chu, W. Ji, Y. Ding, J. Xu, Z. Ji, H. You &J. Wang

International Journal of Immunogenetics, 2014, 41, 384–392

106

A density functional theory study of complex species and reactions of Am(III)/Eu(III) with nitrate anions

Juan Xia, Jian-Hui Lan, Gui-Wu Lua, Yu-Liang Zhao, Zhi-Fang Chai, Wei-Qun Shib*

Molecular Simulation,2014,40(5):379-386.

107

Polydatin inhibits growth of lung cancer cells by inducing apoptosis and causing cell cycle arrest

Yu-Song Zhang, Zhi-Xiang Zhuang, Qing-Hui Meng, Yang Jiao, Jia-Ying Xu, Sai-Jun Fan*

Oncology Letters,2014,7(1):295-301.

108

Quantification of amino acids in rat urine by solid-phase extraction and liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry-application to radiation injury rat model

Xinxing Tang, Yuan Gu, Jihua Nie, Saijun Fan & Chang Wang

Journal of Liquid Chromatography &
Related Technologies201437:7, 951-973,

109

Radon-induced demethylation of Cdk2 CpG island in the rat lung

Cheng Wu, Xin Xie, Fengmei Cui, Yang Jiao, Dandan Qi, Jihua Nie, Tom K. Hei, Qisheng Jiang, Qiu Chen & Jian Tong

Genes GenomicsDOI 10.1007/s13258-014-0210-0

110

HIV-TAT mediated protein transduction of heme
oxygenase-1 protects HaCaT cells from ionizing radiation

Pengfei Liu,Jiao Xue, Qing Gu,Jinyong Wu,Han Cao,Wei Zhu,Jundong Zhou,Jianping Cao,Shuyu Zhang

Saudi Medical Journal,2014,35 (3):234-241

111

GSN antibody pretreatment aggravates radiation-induced lung injury in mice

Wang Jie,Yuan Xiaopeng,Gu Cheng,Huang Jianfeng,Yu Jiahua*,Liu Fenju

Nuclear Science and Techniques,2014,25(2): 020301.

112

Pretreatment of gelsolin antibody aggravates radiation-induced lung injury in mice

WANG Jie,YUAN Xiao-Peng,GU ChengHUANG Jiang-Feng,YU Jia-Hua ,and LIU Fen-Ju

Nuclear Science and Techniques,2014,25(2): 020301

113

Protection effect of sanguinarine on whole-body exposure of X radiation in BALB/c mice

Jia-Ying Xu*, Lin Zhao, Yu Chong, Yang Jiao, Li-Qiang Qin, Sai-jun Fan.

Brazilian Journal of
Pharmaceutical Sciences, 2014;50(1): 101-106.

114

The Potential Roles of Radiation-Induced Bystander Effects in Radiation Therapy

Hongying Yang

Journal of Radiation Oncology and Research2014,1(1): 1-4

115

Surface functional groups and defects on carbon
nanotubes affect adsorption–desorption hysteresis
of metal cations and oxoanions in water

Jie Li,Changlun Chen,Shouwei Zhang and Xiangke Wang

Environmental
Science
Nano,2014;1:488–495

116

Potential Toxicity of Graphene to Cell Functions via Disrupting Protein-Protein Interactions

Binquan Luan, Tien Huynh, Lin Zhao, and Ruhong Zhou*

ACS Nano,DOI: 10.1021/nn506011j

117

Ambient Scalable Synthesis of Surfactant-Free Thermoelectric CuAgSe Nanoparticles with Reversible Metallic-np Conductivity Transition

Chao Han,Qiao Sun,Zhen Xiang Cheng,Jian Li Wang,Zhen Li,*,Gao Qing (Max) Lu,and Shi Xue Dou

Journal of the American Chemical Society,doi.org/10.1021/ja510433j | J. Am. Chem. Soc.

118

FeS nanoplates as a multifunctional nano-theranostic for magnetic resonance imaging guided photothermal therapy

Kai Yang*,Guangbao Yang,Lei Chen,Liang Cheng,Lu Wang,Cuicui Ge,Zhuang Liu

Biomaterials,2015,38:1-9.

119

Determination of trace uranyl ion by thermoresponsive
porphyrin–terminated polymeric sensor

Xiaowen Shu, Yingjie Wang, Shuang Zhang, Li Huang, Shuao Wang,Daoben Hua

Talanta, 2015, 131:198-204.

120

Synthesis of surface ion-imprinted magnetic microspheres by locating ploymerization for rapid and selective separation of uranium()

Jun Qian,Shuang Zhang, Yuan Zhou,Ping Dong and Daoben Hua

RSC Advances 2015, 5:4153-4161.

121

Ionic Liquid Induced Inactivation of Cellobiohydrolase I from Trichoderma Reesei

Weifeng Li, Lushan Wang, Ruhong Zhou* and Yuguang Mu*

Green Chemistryaccepted, 2014

122

Label-Free Au Cluster Used for in Vivo 2D and 3D Computed Tomography of Murine Kidneys

Yaling Wang,Chao Xu,Jiao Zhai,Fuping Gao,Ru Liu,Liang Gao,Yuliang Zhao,Zhifang Chai,and Xueyun Gao

Analytical Chemistry,dx.doi.org/10.1021/ac503887c | Anal. Chem.

123

Charged-Controlled Separation of Nitrogen from Natural Gas Using Boron Nitride Fullerene

Qiao Sun,Caixia Sun,Aijun Du,and Zhen Li

The Journal of Physical Chemistry  C,doi.org/10.1021/jp510387h | J. Phys. Chem. C

124

Water Film inside Graphene Nanosheets: Electron Transfer Reversal between Water and Graphene via Tight Nano-confinement

Ruixia Song, Wei Feng, Camilo A. Jimenez-Cruz, Bo Wang, Wanrun Jiang, Zhigang Wang*, Ruhong. Zhou*

RSC Adv. 4, 2014; DOI: 10.1039/C4RA13736A

125

Aqueous Preparation of Surfactant-free Copper Selenide Nanowires

Xinqi Chen,Zhen Li,* Jianping Yang,Qiao Suna,and Shixue Dou

Journal of Colloid and Interface Science,doi.org/10.1016/j.jcis.2014.11.052

126

Suppression of autophagy augments the radiosensitizing effects of STAT3 inhibition on human glioma cells

Xiaopeng Yuan, Jie Du,Song Hua,Haowen Zhang,Cheng Gu, Jie Wang,Lei Yang,Jianfeng Huang,Jiahua Yu,Fenju Liu

Experimental Cell Research,DOI:10,1016/j.yexcr.2014.09.006,

127

Effect of whey supplementation on circulating C-reactive protein: A meta-analysis of randomized controlled trials

Ling-Mei Zhou#,Jia-Ying Xu#,Chun-Ping Rao,Shu-Fen Han,Zhongxiao Wan,Li-Qiang Qin

Nutrients 2014, 6, 1-x manuscripts; doi:10.3390/nu60x000x

128

Dewetting transition assisted clearance of (NFGAILS) amyloid ?brils from cell membranes by graphene

Jiajia Liu,Zaixing Yang,Haotian Li,Zonglin Gu,Jose Antonio Garate,and Ruhong Zhou

The Journal of Chemical Physics,2014,141, 22D520 doi: 10.1063/1.4901113

129

T1r MRI of Human Musculoskeletal System

Ligong Wang, PhD,1 and Ravinder R. Regatte

Journal of Magnetic Resonance Imaging,00:00–00 (2014)

130

Mir-34a regulates apoptosis in liver cells by targeting the KLF4 gene

Qiu Chen, Lei Li,Yu Tu, Lu Lin Zheng, Wei Liu, Xue Yong Zuo, Yong Ming He, Shu Yu Zhang, Wei Zhu, Jian
Ping Cao, Feng Mei Cui,Jun Hou

Cellular & Molecular Biology LettersDOI: 10.2478/s11658-013-0115-y

131

Voxel model of individual cells and its implementation
in microdosimetric calculations using GEANT4

Lembit Sihver,Jie Ni,Liang Sun,
Dong Kong,Yuanyuan Ren,Siyi Gu

Radiation and Environmental Biophysics
DOI 10.1007/s00411-014-0549-2

132

Effect of dietary fiber on circulating C-reactive protein in overweight and obese adults: A meta-analysis of randomized controlled trials

Jun Jiao,Jia-Ying Xu, Weiguo Zhang, Shufen Han*, Li-Qiang Qin*

International Journal of Food Sciences and Nutrition, Early Online: 1–6DOI: 10.3109/09637486.2014.959898

133

AS1411辐射增敏机理的研究

李冬梅,洪承姣、张保国

辐射研究与辐射工艺学报,2014,323):030201(1-7)

134

外泌体电离辐射诱导旁效应的另一种机制

蒋友芹 尹晓明 田文倩 王敬东 杨红英

辐射研究与辐射工艺学报,2014,323):030203(7)

135

H1299 旁效应细胞对X-射线辐射的适应性与TGF-β1 通路相关

蒋友芹 田文倩 尹晓明 王敬东 杨红英

辐射研究与辐射工艺学报,2014,323):030205(7)

136

MEK特异性抑制剂U0126A549细胞的放射增敏作用及机制研究

夏颖,王叶,薛莲,于冬

辐射研究与辐射工艺学报,2014,324):040201(6)

137

耐盐性高吸水树脂的辐照合成及其后处理工艺

李莉,楚立凯,黄伟虹,岳凌,杨占山

核技术,2014,37(7):070301

138

金属-有机骨架材料用于放射性核素吸附

王孝娃,汪勇,涂彧

科学通报,2014,59(34):3353-3361

139

亮氨酸调节大鼠胰岛素分泌的功能研究

童星,董加毅,邬志薇,徐加英,秦立强

食品工业科技,201435(1):330-332.

140

金雀异黄素诱导结肠癌HCT-116细胞凋亡及其机制研究

吴晶,徐加英,韩淑芬,秦立强

卫生研究,2014;43(1):1-6

141

6MV医用加速器电子对效应的蒙特卡罗模拟研究

孔栋,顾思毅、倪捷,孙亮

原子能科学技术,2014,4811):2116-2122

142

抗增殖蛋白Tob1参与雌激素受体信号通路的初步研究

刘畅,徐加英,王利利,焦旸

中国科技论文在线,2014http://www. paper. edu. Cn

143

离子交换法处理60Co污染的γ辐照装置源井水

毕梦,缪世林,张晓露,张友九

中华放射医学与防护杂志,2014348):617-620

144

耐辐射球菌PprI蛋白质对人脐静脉血管内皮细胞的毒性及辐射细胞增殖作用

吴伟,陈洁,毕洁静,施怡,文玲,杨占山

中华放射医学与防护杂志,2014;34(2):107-109.

145

耐辐射球菌pprI基因真核表达载体的构建及其抗辐射作用

文玲,施怡,任丽丽,丛瑛,杨占山

中华放射医学与防护杂志,2014;34(8):563-568.

146

射线照射后小鼠血清、小肠和心脏组织中游离泛素水平的变化

徐静,谷庆,何燕,杜傲男,曹晗,徐加英,朱巍,李明,张舒羽,杨红英,曹建平

中华放射医学与防护杂志,2014;34(9):668-671.

147

抑制长链非编码RNA-BG对人正常肺上皮细胞系Beas-2B放射敏感性的影响

刘畅,彭超军,王利利,朱巍,徐加英,焦旸

中华放射医学与防护杂志。2014; 34(5):323-328.

148

LyGDI在非小细胞肺癌A549中的辐射抗性机制研究

俞晨逍,段卫明,周新文

中华放射医学与防护杂志;2014346:411-414

149

新型锕系元素硼酸盐结构研究综述

高阳,赵岩岩,第五娟,王殳凹

核化学与放射化学,2014,36(1):1-16

150

重组人粒细胞集落刺激因子在C57BL/6 小鼠肠型急性放射病中的作用研究

刘伟,齐丹丹,顾永平,崔凤梅,陈秋

中国科技论文在线

151

Apoptosis, necrosis, and autophagy in mouse intestinal damage after 15-Gy whole body irradiation

Qiu Chen, Xiaochun Xia, Shu Wu, Anqing Wu, Dandan Qi, Wei Liu, Fengmei Cui, Yang Jiao, Wei Zhu, Yongping Gu, Hongjian Gao, Xueguang Zhang* and Jianping Cao*

Cell Biochemistry and Function (2014) DOI: 10.1002/cbf.3068

152

小鼠氚水内污染诱导的DNA 甲基化改变

郑璐琳,黄铖铖,孙秀锦,包广粮,孙亮,陈秋,崔凤梅

中国科技论文在线

153

1786 名放射工作人员连续5 年个人剂量统计分析

王孝娃,李滨,居立维,涂彧

中国辐射卫生,201423(3):229-232

154

血管内皮细胞在放射性脑损伤中的改变及保护药物的研究进展

徐华林,涂彧

中华放射医学与防护杂志,2014,34(12):955-957

155

Angular dependence of the MOSFET dosimeter and its impact on in vivo surface dose measurement in breast cancer treatment

Qin S, Chen T, Wang L, Tu Y, Yue N, Zhou J

Technol Cancer Res Treat.,2014,13(4):345-352

156

Pax2在食管鳞癌中的表达及临床意义

高映,张舒羽,沈卫东,罗居东,王芳军,刘兵团,刘鹏飞

中华消化内镜杂志,2014,31(1):44-46

157

VEGF mRNA及蛋白在大鼠放射性脑损伤模型中的动态变化

马辰莺,徐晓婷,涂彧,周菊英

中华放射医学与防护杂志,2014,34(6):405-410

158

大学生课外科研活动中存在的问题及对策初探

李明

中国科教创新导刊,2014,1(a):17-19

159

电子射线放疗治疗巨大瘢痕疙瘩1

季江,朱雅群,田野,张力元,施辛, 曹建平

中国麻风皮肤病杂志,2014,30(10):624-625

160

放化疗联合胸腔镜手术治疗ⅢA N2 期非小细胞肺癌的临床效果

翟小明,顾科,俞家华,王建平,张军宁

实用医学杂志,2014,30(19):3099-3101

161

活性氧参与血小板凋亡调控的研究

王秀娟,张平平,赵丽丽,涂彧,戴克胜

中华血液学杂志,2014,35(6):511-514

162

江苏省常熟市放射诊疗50年发展历程回顾

朱静,寇忠理,张晓懿,涂彧,王健

医学与社会,2014,27(2):80-82

163

人染色体XIAP -3UTR 区域基因多态性与中国汉族人群急性胰腺炎易感性的相关性

何晓伟,费素娟,刘鹏飞,张舒羽,陆士奇,陈思敏

徐州医学院学报,2014,34(4):234-238

164

微小RNA1 0 1靶向果蝇zeste基因增强子同源物2基因对人前列腺癌PC3细胞生物学行为的影响

丁翔,崔凤梅,徐松涛,陆兵,王臻帆,侯建全,严春寅

中华实验外科杂志,2014,31(10):2255-2258

165

基于Monte Carlo的西门子6 MV加速器散射因子的模拟研究,中国医学物理学杂志

顾熹豪,刘胜堂,赵飞,文万信*

中国医学物理学杂志,2014(31)3,4871-4874

166

光子射野剂量计算参数研究

刘胜堂,顾熹豪,文万信*

中国医学物理学杂志,2014(31)2,4723-4726

167

无锡地区工业X射线探伤辐射场剂量分布

宋艺斌,万骏*

中国辐射卫生,2014,23(4):319-320

168

shRNA下调泛素表达抑制人肺癌H1299细胞生长并促进其凋亡

唐益庭,申文豪,何燕,朱巍,张舒羽,吴锦昌,曹建平*

细胞与分子免疫学杂志,201412

169

蛋白酶体抑制剂在非小细胞肺癌靶向治疗中的研究进展

刘静,张舒羽,曹建平*

医学研究生学报,20142190-193

170

Warburg meets non-coding RNAs: the emerging role of ncRNA in regulating the glucose metabolism of cancer cells

Yu C, Xue J, Zhu W, Jiao Y, Zhang S, Cao J*

Tumor Biol. 2014 Nov 28.